Наукова робота

 

Викладачами кафедри в межах робочого часу виконується науково-дослідна тема «Психологічні особливості становлення майбутнього фахівця у сучасній вищій школі» (державний реєстраційний номер 0116U006145). В результаті виконання науково-дослідної роботи було захищено 2 дисертаційних дослідження (Сидорчук Н.Л. (н.к. – проф. Литвиненко С.А.), Шестопал І.А. (н.к. – проф. Ямницький В.М.) За результатами виконання науково-дослідної теми викладачами кафедри опубліковано 8 статей, з них 6 – у фахових виданнях, 1 – у не фаховому виданні, 1 ‒ у міжнародному наукометричному виданні, 5 – тез доповідей.

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється шляхом виконання індивідуальних науково-дослідних тем:

 • Розвиток життєтворчої активності особистості
  (проф. Ямницький В.М.)
 • Теорія і практика ігрової терапії (проф. Литвиненко С.А.);
 • Життєві перспективи, психологія життєтворчості (доц. Рудь Г.В.);
 • Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу (доц. Бабак К.В.);
 • Психологічні особливості творчої соціалізації старшокласників
  (доц. Сторож О.В.).
 • „Образ світу як чинник саморозвитку особистості”. (ст.викл. Демянюк О.Б. )

При кафедрі функціонують:

 •  науковий семінар: «Прикладні проблеми психології» (керівник – професор Ямницький В.М.)
 • методичний семінар:  «Проблеми методики і методології викладання психології» (науковий керівник – професор Литвиненко С.А. )

Доктор психологічних наук, професор Ямницький В.М. є членом спеціалізованих вчених Рад із захисту докторських дисертацій (Д. 41.053.03, ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса, спеціальність 19.00.07- педагогічна та вікова психологія) та (Д 48.125.03, Національний університет «Острозька академія», м. Острог, спеціальність 19.00.07- педагогічна та вікова психологія); Д 26.053.10 Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, м. Київ (2011-2014). Доктор педагогічних наук, професор Литвиненко Світлана Анатоліївна є членом спеціалізованих вчених Рад із захисту кандидатських дисертацій НУВГП (К. 47.104.08 , спеціальність 011 Науки про освіту (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) та РДГУ (К 47.053.01 м. Рівне, спеціальність 011 Науки про освіту (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Керівництво науково-дослідницькою роботою студентів здійснюється у гуртку:

 • Психологія життєтворчості” (керівник – доц. Рудь Г.В.).

На базі кафедри практичної психології та психотерапії працює Ресурсний центр РДГУ, структурними підрозділами якого виступають:

 • Психологічна служба – кризове психологічне консультування, ресурсна підтримка та супровід.
 • Психотерапевтичний кіноклуб – створення психологічного простору для професійного спілкування та проектної взаємодії викладачів та студентів.