Кафедра практичної психології та психотерапії. Кафедра практичної психології та психотерапії створена у вересні 2010 року (н. № 150 осн/д від 13.09.10). Завідувач кафедри – Вадим Маркович Ямницький, доктор психологічних наук, профессор. У складі кафедри 6 науково-педагогічних працівників, а саме: В.М. Ямницький, доктор психологічних наук, профессор, завідувач кафедри; С.А. Литвиненко доктор педагогічних наук, профессор; Г.В. Рудь кандидат психологічних наук, доцент; К.В. Бабак кандидат психологічних наук, доцент; О.В. Сторож кандидат психологічних наук, доцент; О.Б. Демянюк старший викладач. З 2010 року по 2016 рік на кафедрі працювала кандидат педагогічних наук, доцент Джеджера Клавдія Віталіївна.

Доктор психологічних наук, професор В.М. Ямницький є членом спеціалізованої вченої Ради із захисту докторських дисертацій (Д. 41.053.03, ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса, спеціальність 19.00.07- педагогічна та вікова психологія), доктор педагогічних наук, професор Світлана Анатоліївна Литвиненко є членом спеціалізованих вчених Рад із захисту кандидатських дисертацій (К 47.104.08, НУВГП, м. Рівне, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) та (К 47.053.01, РДГУ, м. Рівне, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Професор В.М. Ямницький є членом редколегії наукових видань:«Символдрама» Міжнародної організації сприяння розвитку символдрами; «Проблеми сучасної психології» Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»; «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ; «Психологія: реальність і перспективи» збірник накових праць РДГУ.

Професор С.А. Литвиненко є членом редколегії наукового видання «Нова педагогічна думка» Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; «Психологія: реальність і перспективи» збірник наукових праць РДГУ.

Професор С.А. Литвиненко нагороджена знаком «К.Д. Ушинський» Національної академії наук; за сумлінну працю, високий професіоналізм професор В.М. Ямницький нагороджений грамотою Рівненської обласної адміністрації; доцент Г.В. Рудь нагороджена грамотою Рівненського обласного управління освіти; за вагомий внесок у розвиток науки і підготовку висококваліфікованих кадрів доцент О.В. Сторож нагороджена почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання фахових дисциплін підготовки фахівців у галузі психології, а саме: активне соціально-психологічне навчання; основи психотерапії; психокорекція; теорія і методика організації психотренінгу; кризова психологія; методи психокорекції та психотерапії; активні методи у психологічній практиці; психологія здоров’я; методи ігрової психокорекції та інші.

Важливою складовою навчально-методичного забезпечення фахових дисциплін є підготовка підручників, навчально-методичних посібників, монографій. Зокрема, викладачами кафедри опубліковані монографії: «Розвиток життєтворчої активності особистості: теорія та експеримент» (В.М. Ямницький), «Психологія життєвого шляху особистості» (Г.В. Рудь); «Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі» (колективна монографія за ред. В.М. Ямницького); навчальні посібники: «Розвиток життєтворчої особистості: практикум» (В.М. Ямницький), «Основи соціально-педагогічної діяльності» (С.А. Литвиненко), «Основи ігротерапії» (С.А. Литвиненко); посібник з грифом МОНУ «Основи педагогіки і психології» (К.В. Джеджера).

Підвищенню якості організації навчального процесу та його результативності  сприяє постійна робота професорсько-викладацького складу кафедри щодо освоєння сучасних ефективних методів надання психологічної допомоги, а саме: В.М. Ямницький – доцент Міжнародного товариства Сприяння розвитку символдрами, психотерапевт, член Української спілки психотерапевтів, голова Рівненського обласного товариства символдрами; член правління Української Асоціації символдрами; автор статей з психотерапії; С.А.Литвиненко– навчальний терапевт Міжнародного товариства Сприяння розвитку символдрами, психотерапевт, член Української спілки психотерапевтів, замісник голови Рівненського обласного товариства символдрами; психотерапевт за методом Сімейної системної терапії (Б. Хеллінгера); ігротерапевт; автор статей та підручників з психотерапії; Г.В.Рудь– учасник навчального проекту з символдрами, практикуючий консультант та психотерапевт з піскової психотерапії; член Української спілки психотерапевтів, член ради РОПТу Української спілки психотерапевтів, розробник тренінгів міжособистісної взаємодії; О.Б.Демянюк – закінчила навчальний проект за програмою «Системно-феноменологічна психотерапія та консультування»; О.В.Сторож – учасник навчального проекту з символдрами, також учасник Львівського навчального проекту з дитячої та юнацької психотерапії, член Української спілки психотерапевтів, член ради РОПТу Української спілки психотерапевтів, розробник тренінгів креативності.

Впродовж 2011-2012 рр. на кафедрі держбюджетна тема «Розвиток життєвої компетентності особистості» – керівник проф. В.М. Ямницький.

При кафедрі функціонує Ресурсний центр, до роботи в якому залучаються студенти-психологи старших курсів. Згідно положення про Ресурсний центр РДГУ студенти навчаються основам тренінгової, корекційної, та консультативної роботи, що сприяє формуванню практичних навичок застосування психологічних знань у майбутній професійній діяльності. Результати наукових пошуків студентів публікуються у щорічному альманасі студентського наукового товариства «Актуальні проблеми психології», використовуються для написання курсових та дипломних робіт. Найкращі наукові проекти  беруть участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі педагогічної та вікової психології. Так, студентка А.П. Артимовець була призером ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2014 році (диплом першого ступеня) та 2015 року (диплом третього ступеня). Оргкомітетом ІІ етапу Конкурсу науковий керівник проекту кандидат психологічних наук Олена Василівна Сторож була відзначена грамотою за якісне керівництво студентською науковою роботою.