Сторож Олена Василівна
Доцент кафедри практичної психології та психотерапії,
кандидат психологічних наук

Освіта

Освіта: Рівненський інститут слов’янознавства Київського інституту «Слов’янський університет», факультет психології та мистецтвознавства, спеціальність «Психологія» (2001 р.), Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, аспірантура (2005 р.), тема дисертаційного дослідження «Психологічні особливості творчої соціалізації старшокласників» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (2011 р.).

Сертифіковані програми навчання:

 • 1998-1999 р.р. – Школа волонтерів при телефоні «Довір’я» ССМ м. Рівне;
 • 18-23 лютого 2002 р. – Національний семінар «Партнерство в соціальній роботі» Християнський дитячий фонд при Академії праці і соціальних відносин, м. Київ;
 • 10.2001 р. – 29.04.2002 р. – група особистісного росту за напрямком: системна сімейна терапія;
 • з 2007 р. бере участь в навчальному проекті психотерапії за методом символдрами Міжнародного товариства Кататимного переживання образів і імагінативних методів в психотерапії та психології;
 • 3 2012 р. бере участь у навчальних проектах по ізотерапії і лялькотерапії.

Наукові інтереси:

 • психологія творчості;
 • проблеми психології соціалізації;
 • практична психологія;
 • психологічне консультування особистості;
 • експериментальна психологія;
 • психотерапія.

Здобутки

Професійна активність: в університеті працює з 2002 р. У 1999 – 2001 р.р. волонтер-психолог на телефоні «Довір’я». У 2001 р. – практичний психолог в загальноосвітній школі № 10, м. Рівне. У 2001 – 2006 р.р. психолог-консультант, головний тренер проекту «Впровадження технології профілактики вживання наркотичних речовин серед підлітків і молоді м. Рівне» при громадській організації соціально-психологічна лабораторія «Суспільне народження».

Громадська активність: член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП); член Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів.

Публікації

Опубліковано більше 25 – ти наукових статей.

Основні публікації:

 1. Сторож О. В. Аналіз основних теоретико-методологічних підходів до вивчення соціалізації особистості / О. В. Сторож // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2009. – Т. XІ, ч. 2. – С. 413–423.
 2. Сторож О. В. Теоретико-методологічний аналіз основних підходів до вивчення творчого мислення особистості / О. В. Сторож// Актуальні проблеми психології : Проблеми психології творчості : зб. наук. праць / за ред. В. О. Моляко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – Т. 12, вип. 6. – С. 304–312.
 3. Сторож О. В. Формування успішної соціалізації дітей раннього юнацького віку з різним рівнем розвитку творчого мислення / О. В. Сторож // Актуальні проблеми психології : Психологія обдарованості : зб. наук. праць / за ред. : С. Д. Максименка, Р. О. Семенової. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – Т. 6, вип. 4. – С. 188–201.
 4. Сторож О. В. Психологічні особливості творчої соціалізації старшокласників / Сторож О.В. // Тези доповідей Х Міжнарод. наук. психолог. конф. [«Психологічні проблеми творчості»], (Київ, 23–24 лип. 2010 р.) / за ред. В. О. Моляко. – К., 2010. – С. 145–147.
 5. Сторож О.В. Технологія оптимізації творчої соціалізації особистості / О. В. Сторож // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 468-473.
 6. СторожО. В. Складові творчої соціалізації особистості / О. В. Сторож // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К.: Вид-во «Фенікс», 2012. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Вип. 15. – Ч.ІІ. – С.275-282.
 7. Сторож О.В. Теоретико-методологічний аналіз типології творчої соціалізації особистості / О. В. Сторож // Актуальні проблеми психології. Т. І: Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Вид-во А.С.К. – 2012. – Вип. 33. – С.387-392.